Skill with People

Skill with People

Author : Les Giblin

In stock
Rs. 75
Classification Self- help
Pub Date March 2020
Imprint Manjul
Page Extent 58 Pages
Binding Paperback
Language Marathi
ISBN 978-93-89647-80-8
In stock
Rs. 75
(inclusive all taxes)
OR
about book

कारकिर्दीतयशमिळवण्यासाठी, अधिकचांगलंसामाजिकजीवनजगण्यासाठीआणिसुधारितकौटुंबिकस्वास्थ्यअनुभवण्यासाठीहेपुस्तकउत्तम
मार्गदर्शकठरेल. यातदिलेल्यामौलिकसूचनाआणितंत्रंवापरूनतुम्हीअधिकसहजतेनेनव्यालोकांनाभेटूशकाल, व्यवहारपूर्णत्वालानेऊशकाल. तुमच्यास्वतःच्यावैयक्तिकलागेबंध्यांचावापरकरूनपरिणामकारकसंवादकसासाधावा, निश्चितपणेप्रभावकसाटाकावाआणिसंवेदनशीलताजपतसमोरच्याचंम्हणणंऐकूनकसंघ्यावंयाचीशिकवणयापुस्तकातूनमिळते.

About author

लेसगिबलिनहेलोकव्यवहाराचीकौशल्यंशिकवणारे, यशस्वीविक्रीचीरहस्यंसांगणारेप्रशिक्षकम्हणूनसर्वपरिचितआहेत. लोकांशीकसेवागावे, त्यांच्याशीवाटाघाटीयोग्यप्रकारेकशाकराव्यात, यावरत्यांनीअमूल्यज्ञानदिलेआहे.